FANDOM


Trang này nói về danh sách các máy chủ trong game. Tất cả máy chủ được liệt kê theo đúng thứ tự của bảng đăng nhập ingame.

 Android Edit

Trung Anh Phiên Bản Ngày mở Tình trạng
CBT 2.3.0 2015.7.15 Không phục vụ
胡德 Hood 2.3.0 2015.7.27 Mở
萨拉托加 Saratoga 2.3.0 2015.7.30 Mở
俾斯麦 Bismarck 2.3.0 2015.8.3 Mở
声望 Renown 2.3.0 2015.8.6 Mở
纳尔逊 Nelson 2.3.0 2015.8.9 Mở
空想 Fantasque 2.3.0 2015.8.15 Mở
海伦娜 Helena 2.3.0 2015.8.18 Mở
突击者 Ranger 2.3.0 2015.8.18 Mở
黎塞留 Richelieu 2.3.0 2015.8.19 Mở
贝尔法斯特 Belfast 2.3.0 2015.8.20 Mở
埃塞克斯 Essex 2.3.0 2016.1.15 Mở

iOS Edit

After consultations between MoeFantasy and Apple.Inc were made, all of the iOS servers are opened.

Sau thảo luận giữa MoeFantasy và Apple.Inc , thì máy chủ cho iOS được mở.

Hiện tại, bạn có thể tải bản máy chủ iOS chính thức từ Appstore.

Máy chủ "Ark Royal" là máy chủ iOS đầu tiên được mở bởi Moefantasy của WarshipGirls R.

Chinese English Version Ngày mở Tình trạng
列克星敦 Lexington 2.3.0 2015.7.29 Mở
欧根亲王 Prinz Eugen 2.3.0 2015.8.7 Mở
提尔比茨 Tirpitz 2.3.0 2015.8.11 Mở
大青花鱼 Albacore 2.3.0 2015.8.17 Mở
阿拉斯加 Alaska 2.3.0 2015.8.20 Mở
皇家方舟 Ark Royal 2.3.0 2016.1.20 Mở

Xem thêm Edit