FANDOM


Thông tin chính về Operation Pasta

Thời gian diễn ra Edit

2015 Sự kiện hè ( 2016 Mở lại sự kiện)

Phần thưởng Edit

  • Ex1: F-Country 203mm Submarine Main Guns in twin mounts
  • Ex3: J-Country 41cm Guns in twin mounts


Chỉ rớt ra trong sự kiện : DD Camicia Nera, and DD AviereEx1 Battle of CalabriaEdit

Pasta1

Đi vòng có thể thực hiện được ở node C,D, và E

Hướng dẫn

Sử dụng hạm đội 6DD/CL để tiết kiệm tài nguyên nhất có thể, khuyên nên có Helena mod ( level 3 skill ) để có đủ recon để phát hiện hạm đội địch và đi vòng ở C,D, và E.

Node Rớt
A 1★ Z21 Z22
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa
3★ Brooklyn Königsberg Karlsruhe Köln
B 1★ Z21 Z22
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa Z16
3★ Atlanta Juneau Brooklyn Aurora Königsberg Karlsruhe Köln
C 1★ Z21 Z22
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa
3★ Brooklyn Königsberg Karlsruhe Köln
D 1★ Z21 Z22
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa Z16
3★ Brooklyn Königsberg Karlsruhe Köln
E 1★ Z21
2★ Omaha Galatea Arethusa
3★ Brooklyn Königsberg Karlsruhe Köln
F 1★ Z21 Z22
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa Z16
3★ Atlanta Juneau Brooklyn Aurora Königsberg Karlsruhe Köln
5★ Sirius


Ex2 Battle of Cape BonEdit

Pasta2
Từ Đến Điều kiện Tỷ lệ vào
A B Tốc độ chậm nhất ≤ 30
C Tốc độ của kỳ hạm ≥ 30
C D ★★
E ★★
E F tàu ≥ 5
G tàu ≤ 4
G H DD ≤ 3
I DD ≥ 4

Đi vòng có thể thực hiện được ở node E

Hướng dẫn

4DD không hơn không kém, nếu không đủ recon ở node E có thể nên mang theo radar, vì boss chỉ có 2 CL ( phỏng theo lịch sử) nên nếu qua được node trước thì sẽ ổn.

Lưu ý: Node trước boss có tàu ngầm.

Node Rớt
A 1★ Z21 Z22 Cassin Young Anthony Braine
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa
3★ Brooklyn Salt Lake City New Orleans Quincy San Juan Aurora Königsberg Karlsruhe Köln
4★ Wichita
B 2★ Galatea
5★ Sirius
C 1★ Z21 Z22 Cassin Young Anthony Braine
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa
3★ Atlanta Juneau San Juan Brooklyn Pensacola Salt Lake City New Orleans Quincy Houston Aurora Königsberg Karlsruhe Köln Hipper Blücher
4★ Wichita
5★ Sirius
D 1★ Anthony Braine
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa De Ruyter Z16
3★ Juneau Pensacola Salt Lake City New Orleans Quincy Aurora Königsberg Karlsruhe Hipper
4★ Wichita
5★ Sirius
E 1★ Z21 Z22 Cassin Young Anthony Braine
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa Gearing
3★ Aurora Königsberg Karlsruhe Köln
F 3★Königsberg
G 1★ Z21 Z22 Cassin Young Anthony Braine
2★ Omaha Penelope Galatea Arethusa De Ruyter [[Z16] Gearing
3★
H 1★
I 1★


Ex3 Battle of MatapanEdit

Pasta3
Từ Đến Điều kiện Tỷ lệ vào
Bắt đầu A Tốc độ chậm nhất ≤24
B Tốc độ chậm nhất ≥ 24
B E CV ≤ 1
H CV ≥ 2
C D SS ≥ 1
G SS ≤ 0
G I BB ≤ 3
J ★★

Đi vòng có thể thực hiện được ở node F

Node Rớt
A 1

2

3

4

5★Hood

B 1

2

3

4 Lexington, Sirius,

5★Hood, Guam

C 1

2

3

4 Lexington

5★Hood, Guam★

D 1★
E 1★
F 1★
G 1

2

3

4 Lexington, Sirius

5★Hood, Guam, Prince Of Wales, Prinz Eugen

H 1

2 Thatcher, Sullivan, Sigsbee

3

4 Lexington, Sirius

5★Hood, Guam, Prince Of Wales, Prinz Eugen

I 1

2 Thatcher, Sullivan, Sigsbee

3

4 Lexington, Sirius

5★Hood, Guam, Prince Of Wales, Prinz Eugen★

J 1

2 Thatcher, Sullivan, Sigsbee, Legion

3 Venus, Admiral Scheer, Deutschland

4 Saumarez, Camicia Nera, Ugolino Vivaldi, u47, u81, Antonio da Noli, Admiral Graf Spee, Aviere,

5 Hood, Guam, Sirius, Prince of Wales, Prinz Eugen, Fantasque, Bismarck

Ex4 Allied Invasion of SicilyEdit

Pasta4
Từ Đến Điều kiện Tỷ lệ vào
Start A Kỳ hạm level ≤ 75
B Tốc độ trung bình ≥ 27
C Tốc độ trung bình ≤ 24
A D CV ≥ 1
E DD ≥ 1
F CL ≥ 1
B H CA ≤ 2
J CVL ≥ 2
K DD ≥ 2
D M ★★
N ★★
G I SS ≥ 1 ★★
O CA ≤ 1 ★★
S CV ≥ 2 ★★
M N CA ≤ 0
P BM ≥ 1
P S BC ≥ 3 ★★
T ★★★
T U ★★
V ★★★
R BB ≥ 3


Node E sẽ -75 Bauxite của bạn.

Node D và O không có địch

Node R sẽ cho +75 sắt.

Đi vòng có thể thực hiện được ở node F, G, I, J, K, M, and Q.

Node Rớt
A 1★
B 1★
C 1★
D 1★
E 1★
F 1★
G 1★
H 1★
I 1★