FANDOM


Basic types of ships Edit

All classification names of warships are based on Hull Classification Symbol.

Ship types
Biểu tượng Viết tắt Tên Trung Tên Anh Tên Việt
CV 航母 航空母舰 Aircraft Carrier Tàu sân bay
CVL 轻母 轻型航母 Light Aircraft Carrier Tàu sân bay hạng nhẹ
AV* 水母 水上机母舰 Seaplane Tender Tàu tiếp liệu thủy phi cơ
BB 战列 战列舰 Battleship Thiết giáp hạm
BBV 航战 航空战列舰 Aviation Battleship Hàng không thiết giáp hạm
BC 战巡 战列巡洋舰 Battlecruiser Tuần dương thiết giáp
CA 重巡 重巡洋舰 Heavy Cruiser Tuần dương hạng nặng
CAV/CLV* 航巡 航空巡洋舰 Aircraft Cruiser Tuần dương sân bay
CLT 雷巡 雷装巡洋舰 Torpedo Cruiser Tuần dương ngư lôi
CL 轻巡 轻巡洋舰 Light Cruiser Tuần dương hạm hạng nhẹ
BM 重炮 浅水重炮舰 Monitor Monitor
DD 驱逐 驱逐舰 Destroyer Khu trục hạm
SSV* 潜母 潜水母舰 Submarine Aircraft Carrier Tàu ngầm sân bay
SS 潜艇 潜水艇 Submarine Tàu ngầm
SC 炮潜 重炮潜艇 Submarine Cruiser Tàu ngầm tuần dương
AP 补给 补给舰 Replenishment Oiler Tàu tiếp liệu

*: chưa có trong thời gian hiện tại.