FANDOM


Chương I: Bảo vệ căn cứ Naval Edit

Chương Resource Point Rớt tàu hiếm
1-1: Vùng biển gần căn cứ Naval Không có
1-2: Vùng biển gần căn cứ phía Đông Bắc Không có
1-3: Vùng biển gần Incheon Đạn +15 Hood,Ranger
1-4: Căn cứ Abyss Incheon Không có
1-5: Vùng biển gần Ulaanbootar Không có

Chương II: Chiếm đóng biển Fuso Edit

Chương Resource Point Rớt tàu hiếm
2-1: Phía Tây biển Fuso Không có Hood, Sirius, Eugen, Fantasque
2-2: Tây Nam biển Fuso Nhiên liệu+30,Đạn-30 Hood, Sirius, Andrea Doria, Fantasque
2-3: Phía Nam biển Fuso Nhiên liệu+35, Đạn-35 Hood, Sirius, Fantasque
2-4: Căn cứ Abyss Fuso Đạn+40 Hood, Sirius, Eugen, Fantasque

Chương III: Tiến vào eo biển Singa Edit

Chương Resource Point Rớt tàu hiếm
3-1: Vùng biển phía Nam căn cứ

Naval

Đạn+45 Fantasque, Sirius
3-2: Đảo Tây Nam(1) Thép+50 Fantasque, Sirius, Eugen, Hood
Andrea Doria, Kaga
3-3: Đảo Tây Nam(2) Bauxite+55 Sirius, Hood, Akagi, Ranger
3-4: Eo biển Singa Bauxite+60 Fantasque, Sirius, Eugen, Hood, Akagi
Andrea Doria, Kaga, POW, Ranger

Chương IV: Mở tuyến đường mới ở phía Tây Edit

Chương Resource Point Rớt tàu hiém
4-1: Calladive East Sea Đạn+65 Sirius, Eugen, Hood
4-2: Calladive West Sea Không có Sirius, POW, Hood, Akagi
4-3: Vùng biển gần Babel Mandeb Bauxite+45 Fantasque, Sirius, Eugen, Hood, Kaga, POW
4-4: Bảo vệ Babel Mandeb Đạn-80, Xăng+80 Sirius, Eugen, Hood, Kaga, POW, Kaga